Godlo Polski

Cytaty Janusza Korczaka:

Logo Przedszkola

Aktualności

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą m.st. Warszawy skierowaną do dzieci i rodziców, zamieszczoną w informatorze "Junior w Warszawie". Informator jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.informatorrodzinny. ... zobacz całość

Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie"

Przedszkole nr 119

Warszawa

ul. Turmoncka 18

tel./fax (22) 811 35 89

PrzedszkoleO nas

Plan współpracy z rodzicami

 

Plan współpracy z rodzicami
Przedszkola nr 119
„W Zielonym Ogrodzie”, ul. Turmoncka 18
 w roku szkolnym 2013/2014

Cele :

1.     Współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania działań wychowawczych.

2.     Kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka do przedszkola jako nowego środowiska.

3.     Upowszechnianie informacji o wychowaniu przedszkolnym wśród rodziców- prowadzenia zajęć otwartych, uroczystości, imprez.

4.     Informowanie rodziców o metodach i postępowaniu w pracy
z dzieckiem o specyficznych trudnościach oraz o pracy z dzieckiem zdolnym.

5.     Informowanie rodziców o programach realizowanych na terenie placówki.

6.     Wdrażanie rodziców do wykonywania różnych czynności na rzecz przedszkola.

7.     Zapoznanie z regulaminem  oraz kompetencjami Rady Rodziców.

                                      

Formy współpracy

Zadania i sposób realizacji

Termin

 

 

WSPOMAGANIE   ROZWOJU DZIECI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POZYSKIWANIE RODZICÓW DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z PRZEDSZKOLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Uwzględnienie specyfiki procesu  wychowawczego i dydaktycznego w naszym przedszkolu – ramowy rozkład dnia, organizacja pracy w grupach, realizacja wymagań edukacyjnych w każdej grupie wiekowej.

2.     Zapoznanie rodziców z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w placówce oraz w czasie przyprowadzania
i odprowadzania dzieci oraz z zasadami udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.       Zapoznanie rodziców z zadaniami rocznego programu rozwoju przedszkola /Optymistyczne Przedszkole, Koncepcja Planu daltońskiego/

4.      Udział w spotkaniach ogólnych, grupowych na tematy związane z wychowaniem dzieci
i prowadzonymi innowacjami w  przedszkolu oraz propozycji usprawnień

5.      Informowanie o wynikach obserwacji dzieci, wynikach diagnozy przedszkolnej oraz informacji o gotowości szkolnej.

6.     Uzyskanie deklaracji rodziców na:

·        uczestnictwo w religii,

·        uczestnictwo w zajęciach dodatkowych organizowanych w przedszkolu,

·        wycieczki autokarowe,

·        umieszczanie zdjęć dzieci na stronach

·        internetowych,

·        przyprowadzanie i odbieranie dzieci przez trzecie osoby.

7.     Zachęcanie rodziców do udziału w akcji „Czytamy dzieciom na Targówku- Tygodnie szczególnego czytania”.

8.     Zachęcanie rodziców do uczestniczenia w cyklicznych konferencjach w ramach Wszechnicy Edukacyjnej.

9.     Udział w okolicznościowych uroczystościach przedszkolnych, konkursach oraz wspólnych zabawach.

10.  Udział w zajęciach otwartych, warsztatach, dniach otwartych.

11.  Współpraca indywidualna z rodzicami dzieci sprawiającymi trudności wychowawcze oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

12.           Współpraca rodziców ze specjalistami – psycholog, logopeda oraz instytucjami wspierającymi – Poradnia Psychologiczna.

13.           Spotkania z Radą Rodziców celem uczestnictwa rodziców w wyborze
i projektowaniu działań wewnątrz przedszkolnych, realizacji planu dochodów
 i wydatków, sprawozdania z działalności rady.

14.            Przekazywanie rodzicom bieżących informacji dotyczących przedszkola/opłaty, aktualności, jadłospis…/ - strona internetowa przedszkola, tablice ogłoszeń.

15.            Przekazywanie informacji w formie artykułów dotyczących napotykanych problemów wychowawczych oraz sposobów radzenia sobie z nimi – strona internetowa, zebrania grupowe.

16.            Zachęcanie rodziców do prezentowania na forum grupy przedszkolnej swoich zawodów, pasji i zainteresowań.

17.           Udział rodziców i dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną w „Tygodniu adaptacyjnym”- wspomaganie dzieci w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych poprzez umożliwienie im: poznania nowego otoczenia w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji, kształtowanie przynależności do grupy przedszkolnej.

18.           Włączenie rodziców do realizacji działań w zakresie profilaktyki zdrowia ich dzieci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

 

1.      Organizacja spotkań grupowych, dyskusja z rodzicami na tematy związane
z wychowaniem dzieci, udostępnienie teczek dzieci. Systematyczne informowanie rodziców na temat potrzeb i postaw dziecka w wieku przedszkolnym.

2.     Prowadzenie kącika dla rodziców (aktualne informacje na tematy związane z wymaganiami edukacyjnymi na dany miesiąc)/strona internetowa przedszkola, tablice ogłoszeń/.

3.      Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów twórczości dziecięcej.

4.     Spotkania ze specjalistami różnych dziedzin w celu poszerzenia wiedzy pedagogicznej  na temat rozwoju dziecka., trudności wychowawcze itp.

5.     Zainteresowanie rodziców uroczystościami przedszkolnymi/pomoc w ich organizacji- piknik rodzinny „Święto Pieczonego Ziemniaka”, Bal Karnawałowy, Wigilia, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka…/

6.     Doskonalenie bazy materialnej przedszkola
-możliwości i formy pomocy rodziców dla przedszkola (naprawa sprzętu, prace porządkowe i remontowe przy modernizacji bazy lokalowej).

7.     Informacje bieżące- rekrutacja na nowy rok szkolny. Zbieranie informacji o dzieciach, aktualizowanie danych.

8.     Sprawozdanie z wykonania zadań z całego roku. Zebranie podsumowujące działalność przedszkola oraz  Rady Rodziców.

9.      Pomoc przy organizacji i uczestnictwo rodziców w całodziennych wycieczkach przedszkolnych i grupowych w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.

10.           Angażowanie Rady Rodziców w planowanie i modyfikację  działań przyjętych przez przedszkole.

11.           Udział w pracach organizacyjno-porządkowych przy imprezach
i uroczystościach przedszkolnych.

12.           Udział rodziców w różnych akcjach charytatywnych organizowanych Ne terenie przedszkola.

 

 

IX/2013

 

 

IX/2013

 

    

IX/2013

 

 

cały rok

 

 

XI/2013 IV/2014 VI/2014

IX/2013

cały rok

 

zgodnie
z harmonogramem

 

 

zgodnie z harmonogramem

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok,
wg potrzeb

zgodnie
z harmonogramem

 

na bieżąco

 

cały rok

 

 

cały rok

      

       VI/2014

 

 

Cały rok

 

 

 

na bieżąco

 

 

na bieżąco

 

na bieżąco

  

   wg potrzeb

 

wg kalendarza imprez

 

 

wg potrzeb

 

 

 

 

III/2014

 

 

VI/2014

 

 

na bieżąco

 

wg potrzeb

    

     na bieżąco

 

*Plan może być modyfikowany przez nauczycielki zgodnie z oczekiwaniami rodziców i potrzebami w poszczególnych grupach


Plan współpracy z rodzicami  na rok szkolny 2013/2014
 został
zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu 28.08.2013r.

 

 

 

 

 

 

 
Zamknij Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.